• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Патріотичне виховання

Методичні рекомендації щодо організації патріотичного виховання

Методичні рекомендації щодо організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Програми патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки", затвердженої ом МОН України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ від 21.10.2013 № 1453/716/997 одним із пріоритетних завдань освіти є патріотичне виховання молодих поколінь. Метою патріотичного виховання є становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві. Мети патріотичного виховання можна досягти шляхом реалізації таких виховних завдань: утвердження в почуттях особистості патріотичних цінностей, поваги до культурного та історичного минулого України; виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; підвищення престижу військової служби як виду державної служби, культивування ставлення до солдата як до державного службовця; визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства; усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю; формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу; визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності культурної спадщини та майбутнього; формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації. Зміст героїко-патріотичного виховання передбачає глибоке розуміння природи учнів, їх індивідуальних рис і можливостей, повагу до особистості дитини, турботу про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі. Патріотичне виховання молоді здійснюється за такими напрямами: державний — базується на забезпеченні державою системи героїко-патріотичного та патріотичного виховання; соціальний — ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій українського народу; військовий — передбачає вивчення військової історії України, переможних битв Радянської Армії, основних зразків техніки і озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни; психолого-педагогічний — ґрунтується на вивченні психологічних особливостей молоді, урахуванні їх у процесі підготовки юнаків до військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвіду героїко-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності; правовий — передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури. Складний процес героїко-патріотичного виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямів діяльності школярів. Основними формами патріотичного виховання школярів є: інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, "філософський стіл”, "відкрита кафедра”, інтелектуальні аукціони, ринги, вікторини, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії держави і права, "жива газета”, створення книг, альманахів); діяльнісно-практичні (творчі групи, осередки, екскурсії, свята, театр-експромт, ігри-драматизації, огляди-конкурси, олімпіади); інтегративні (шкільні клуби, фестивалі, асамблеї, гуртки); діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування); індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо); наочні (шкільні музеї, кімнати, зали, галереї, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо). У процесі організації патріотичного виховання рекомендується дотримуватись таких принципів: національної спрямованості – передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; гуманізації виховного процесу – вихователь зосереджує увагу на дитині як вищій цінності, враховує її вікові та індивідуальні особливості й можливості, не форсує її розвитку, спонукає до самостійності, задовольняє базові потреби дитини, виробляє індивідуальну програму її розвитку, стимулює свідоме ставлення до своєї поведінки, діяльності, патріотичних цінностей; самоактивності і саморегуляції – сприяє розвитку у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень; поступово виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках; культуровідповідності – передбачає єдність патріотичного виховання з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, які забезпечують духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь; полікультурності – інтегрованість української культури у європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування у дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до культури, мистецтва, вірування інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської; соціальної відповідності – обумовлює необхідність узгодженості змісту і методів патріотичного виховання реальній соціальній ситуації, в якій організовується виховний процес. Ефективність патріотичного виховання в позакласній діяльності значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, методів та форм його організації. Пріоритетну роль доцільно відводити активним методам, застосування яких ґрунтується на демократичному стилі взаємодії, сприяє формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів відносять: соціально-проектну діяльність, ситуаційно-рольові ігри, соціограму, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, ігри-драматизації, створення проблемних ситуацій та ситуацій успіху, аналіз конфліктів та моделей стилів поведінки. З метою організації патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в умовах загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів рекомендуємо: проводити лекції, бесіди ("Я – громадянин-патріот незалежної держави України", "Пам’яті вдячні нащадки", "Моя рідна Україна", "Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн", "Наша вітчизна –Україна", "Державна символіка Батьківщини", "Твої права і обов’язки", "Патріотизм – нагальна потреба України", "Моя земля – земля моїх предків", "Україно, матінко моя", "Символи України", "І синє небо, і жовте колосся", "Народні символи", тощо); семінари, «круглі столи», конференції ("У пам’яті світ врятований", "Утверджувати ідеали культури миру – служити миру", "Люблю я свій народ – ціную його звичаї"); уроки пам’яті ("Їх славні імена в літописі Великої Вітчизняної", "Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься", "Наша вулиця носить ім’я героя війни", "Бойові нагороди воїнів, полководців, які визволяли Україну від нацистів"); організовувати екскурсії до музеїв військових частин, установ, підприємств, вищих навчальних закладів, зустрічі з ветеранами війни, праці та військової служби, походи по місцях бойової слави, пошукову роботу, участь у роботі клубів та гуртків патріотичного спрямування; акції з метою упорядкування меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни; години спілкування ("Я – громадянин і патріот держави", "Я –українець!", "Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!"); залучати дитячі і молодіжні громадські організації до соціального становлення дітей і молоді, розвитку духовності та зміцнення моральних засад, виховання любові та поваги до історії свого народу; налагодити співпрацю з органами виконавчої влади, громадськими організаціями, закладами культури і освіти щодо героїко-патріотичного виховання учнівської молоді, пропаганди кращих здобутків українського суспільства, виховання почуття гордості громадян за свою Батьківщину; сприяти створенню військово-патріотичних об'єднань, клубів та гуртків за інтересами, молодіжних та дитячих центрів творчості, фізкультурно-спортивних та туристських клубів і підтримки їх роботи. У дошкільному та молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї; родини, дитячого угрупування; як учня, жителя міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій. У підлітковому віці виховується духовно осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод. У старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники не лише ідентифікують себе з українським народом, але прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її становлення як суверенної і незалежної, демократичної, правової і соціальної держави; поважати Конституцію України і виконувати норми законів; бережно ставитися до етно-етичної культури народу України; володіти рідною та державною мовою; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість. Результатом патріотичного виховання має бути сформованість почуття патріотизму, яке означає прояв особистістю любові до свого народу, поваги до українських традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, досконале володіння українською мовою.

Наши воїни - наша гордість

За наше мирне життя, нашу єдину державу в АТО воюють наші земляки. Вони мужні, сміливі,хоробрі. Не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. А ми в тилу намагаємося їх підтримувати як можемо:учні нашої школи писали воїнам теплі листи та малювали малюнки. І нам дуже приємно отримати від наших солдат подяку.

/Files/images/DSC05779.JPG

Ми віримо у вас! Ми гордимося і пишаємося вами!

Нехай ваші гарячі серця, світлий розум та міцні руки вбережуть нашу Україну!

Повертайтеся додому живими і здоровими! Ми вас чекаємо!

/Files/images/Подяка АТО.jpg

3 квітня в школі відбулась зустріч учнів 5-8 класів з командиром взводу Національної Гвардії України Вайсманом О.М. військовий розповів учням як відбувається підготовка наших військових для оборони міст Донбасу. Олег Миколайович повідомив, що його взвод в найбліжчий час буде направлений в зону АТО. Під час зустрічі учні задавали питання, цікавилися особливостями навчання наших військових. Дякуємо нашому земляку за цікаву розповідь. І на згадку про цю зустріч вже по традиції учні школи подарували обереги: ляльку-мотанку (учениця 11 класу Соколовська Христина), сувенір ангела-охоронця (учениця 6 класу Нагорна Юлія) та патріотичні малюнки (учні 3 класу). Діти вірять, що їхні обереги будуть захищати Олега Миколайовича.

/Files/images/DSC05970.JPG/Files/images/DSC05979.JPG/Files/images/DSC05982.JPG

/Files/images/DSC05973.JPG

Боротьба за перемогу стала всенародним рухом. Мужність і героїзм, відвагу і самопожертву, відчайдушність та бойове братство наші воїни демонструють кожного дня, кожної години, кожної миті!

У Кумарівській ЗОШ І – ІІІ ступенів в березні відбулася зустріч із учасниками АТО, військовими 79 окремої аеромобільної бригади. Діти напередодні провели ярмарку і усі виручені кошти передали на потреби солдатів. Вже рік минув, як піщли захищати рідну землю наші воїни-односельці: Панченко Олександр, Зарицький Микола, Лясота Валерій. Однак вони вірять, що після демобілізації, вони за потреби знову підуть боронити рідну землю. Але інші наші воїни: Басалига Сергій, Козлов Іван та Михайлішин Леонід разом з іншими бійцями 79 окремої аеромобільної бригади прожовжують служити. Крім того, до лав Збройних сил України вступив і чоловік вчительки початкових класів нашої школи – Вайсман Олег, який вірить, що він стане надійною заміною наших земляків, які вже відслужили. Наші воїни візьмуть з собою часточку тепла дитячих сердець у їх листах та малюнках. І саме це гріє душу бійця і підтримує патріотичний дух. А ще кожен з них на своєму місці виконує службові обов’язки аби пришвидшити перемогу у повернутись у рідну домівку.

Під час зустрічі учні задавали багато запитань, а воїни розповідали про ті страшні події, які довелося пережити, як вони боролися проти зовнішньої агресії, за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, за незалежність. Як хлопці , так і дівчата із захопленням слухали розповіді військових. А в кінці зустрічі побажали нашим захисникам здоров’я, удачі, сил та щоб вони повернулися живими та неушкодженими.

/Files/images/фото 1.jpg

/Files/images/фото 2.jpg/Files/images/фото 3.jpg

«ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ЖЕРТОВНІСТЬ Й ВІДВАГУ»

Матеріали до зустрічі з учасниками бойових дій в зоні АТО (сценарій заходу)

Нестиму я в душі вкраїнський стяг

Й боротимусь за щастя і свободу,

Бо я обрав важкий і світлий шлях-

Служити українському народу!

(Ігор Калиниченко)

Ведуча: Дорогі гості, захисники й герої нашої країни! Ми раді Вас вітати у нашому навчальному закладі. Нам дуже приємно, що Ви, наші випускники, з мужністю, наполегливістю й вірою в краще майбутнє, стали на захист нашої Батьківщини.

Ми дякуємо Вам за те, що забуваючи про страх, про біль, про безпеку, Ви всі як один, незалежно від віку й роду занять, встали на боротьбу з ворогом. Кожен з Вас ясно усвідомлював, що може загинути в будь-яку секунду, але раз за разом піднімався в бій, захищаючи свій дім, свою родину, свою Батьківщину від ворогів, тому що кожен з Вас знав, «Що якщо не я, то хто ж».

Звучить пісня Ірини Федишин «Повертайся живим»

Ірина Федишин - Прошу в неба

Кулі летять, небо чорним стає.

Ми, або нас, брат - прикриєш мене.

Війна, як війна, нещадна така.

Скільки сердець, забирає вона.

Приспів:

Прошу в неба й землі не беріть їх собі!

Не беріть, не беріть їх собі.

Прошу в неба й землі залишіть їх сім'ї!

Боже, дай сили Їм в боротьбі.

Мамо не плач, заростуть окопи травою.

Стане зеленою чорна земля.

И загоються рани від болю.

И єдиною стане, країна моя.

Приспів:

Прошу в неба й землі не беріть їх собі!

Не беріть, не беріть їх собі.

Прошу в неба й землі залишіть їх сім'ї!

Боже, дай сили Їм в боротьбі.

Мамо не плач, заростуть окопи травою.

Загоються рани від болю.

Заколоситься земля.

Стануть хмари сині.

И скажемо всі - "Слава Україні!".

Приспів: 2 раза.

1. Мої любі! Не знаю, як вам розпочати листа.

Розбігаються літери, серце калатає в грудях.

Живемо ми спокійно в захищених вами містах,

Але так, як і ви, ще не знаємо, як далі буде.

Ми навряд чи збагнемо хоч краплю із ваших тривог,

Ми б навряд відстояли хоча б одну ніч на блокпості.

Але ми вірно молимось небу, щоб стримував Бог

Тих усіх, хто на нашій землі як непрохані гості.

2. Просто хочемо ще раз сказати «спасибі» бодай

За цю тишу вечірню, за краплю роси на долоні.

Знайте, віримо щиро: зруйнує те пекло наш край,

Ви зруйнуєте, милі, кохані такі, несторонні!

Хай вам в душах цвіте українська глибінь повсякчас,

Хай полон, не дай Боже, душі не зламає в солдата.

Ми чекаємо вас. І вже любимо кожного з вас.

Із присвятою кожному, кожному з Вас.

(З листа бійцям АТО)

- Слухання розповідей бійців.

- Бесіда із бійцями АТО.

Ведуча: Спасибі Вам за все те, що ви віддаєте для мирного неба, благополуччя й гідності нашої України.

- Вручення подяк

Слова учнів:

Молитва за Україну

3. О, Боже ласкавий, з високого неба,

Послухай молитву й благання до Тебе.

Спаси Україну від злої навали,

Щоб більше дітей батьки не ховали.

4. В молитві до Тебе всі руки складаєм,

Стоїмо на колінах, всі щиро благаєм:

Не дай рідну землю розділити й забрати,

Не дозволь в Україні знов кров проливати.

5. Захисти нас, Ісусе, єдина надіє,

І Ти, Непорочна Діво Маріє.

Послухай моління наших сердець,

Інакше прийде Україні кінець.

6. Хай танки й бетеери не роз’їжджають,

Хай ворожі літаки не літають,

Хай не здригається від гулу земля,

Хай небо чисте над нами сія.

7. Не дозволь чужинцям рідну землю топтати,

Не дозволь матерям сльози знов проливати.

Захисти нас любов’ю і віру нам дай.

Щиро молиться нині український наш край!

8. В дні великого посту, в час молитви і віри,

Прибігаєм до Тебе, Мати Божа Маріє,

Просим щиро і молим гіркими сльозами:

Заступися, Небесна Царице, за нами.

Лише Україна (Ігор Калиниченко)

9. Заніс рідний вітер у серце зернину,

І чисте колосся з душі проросло.

Лише Батьківщина, лише Україна

Покладе надію мені на чоло.

10. Ідуть місяці і роки без упину,

Й немало спливло вже тієї води.

Лише Батьківщина, лише Україна

Залишиться в серці моїм назавжди.

11. За волю стоятиму я до загину

І прапор Шевченка онукам віддам.

Лише Батьківщина, лише Україна

Світитиме вічно прийдешнім вікам.

12. Не згасне народ, що по вільній стежині

Ітиме до щастя, тепла й доброти.

Лише Батьківщина, лише Україна

Всіх нас приведе до святої мети!

Сьогодні десятки тисяч наших синів, братів, чоловіків, коханих – патріотів нашої держави знаходяться на передовій, захищаючи неньку Україну.

Сотні Ваших побратимів, що отримали поранення в боях, перебувають у військових шпиталях. І сьогодні їм, як ніколи, потрібні наша увага, добре слово, підтримка.

Учні нашого НВК написали найщиріші слова подяки та підтримки у своїх листах, висвітлили свої найтепліші побажання в малюнках.

Ми вручаємо їх Вам, наші герої, і просимо передати побратимам на передову. (вручення дитячих листів та малюнків)

А для зігрівання Вас у холодні зимові дні й ночі хочемо подарувати ці теплі речі. (передача теплих речей)

Дякуємо бійцям за їх подвиги та за прихід на зустріч.

(директор, школярі, слова бійців)

Завершення зустрічі.

Кiлькiсть переглядiв: 1913

Коментарi